Vull ser agent - Catalana Occident Assegurances
info

David, jove amb ambició:

“Sóc jove i tinc ganes de trobar una professió de futur”

Volia treballar en la meva especialitat des d’un primer moment, de manera que necessitava formar-me i tenir algú amb experiència a prop perquè em guiés. Tinc les ganes, la il·lusió, el treball i l’ambició per arribar molt lluny. Catalana Occident s’encarrega de tota la resta.

info

Pau, empresari:

“La recompensa és per mi i la meva família”

Sempre vaig tenir clar que volia ser empresari i treballar molt dur per assolir el meu pla. Ara dirigeixo la meva pròpia oficina i serà el meu fill qui hereti el negoci familiar quan estigui preparat. Catalana Occident va apostar per mi i per la meva família. I tu, tens un pla?

info

Helena, experiència i confiança;

“He crescut any rere any”

Mai és tard per començar, i a Catalana Occident ho tenen present. Tenia experiència i fe en les meves possibilitats i van confiar en mi. El treball m’emplena i m’ha proporcionat una estabilitat que la meva família i jo valorem moltíssim. El pròxim pas... culminar el meu pla!

info

Laura, emprenedora:

"Vaig aconseguir començar el meu propi negoci"

Per emprendre sovint necessites algú que confiï en tu i en el teu pla, i amb Catalana Occident he trobat la millor opció. Ara sóc el meu propi cap i m’ofereixen un pla de carrera complet amb formació i suport econòmic. No puc demanar més!

info
info

Avís legal

IDENTIFICACIO DE L’EMPRESA

La informació continguda en aquestes pàgines web fa referència als serveis que ofereix Seguros Catalana Occidente S.A. de Seguros y Reaseguros, NIF A-28119220 (d’ara endavant Assegurances Catalana Occident), amb domicili social a l’av. Alcalde Barnils, 63, 08174 Sant Cugat del Vallès i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 31632, folio 72, full B-194438.

OBJECTE DEL WEB

Les pàgines contingudes al web tenen per objecte facilitar que el públic en general conegui Assegurances Catalana Occident, les activitats que realitza i els serveis que presta. Seguros Catalana Occidente es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda al seu web o en la seva configuració i presentació.

CONDICIONS D’ACCÉS I DISPONIBILITAT

L'accés als continguts d'aquest web té caràcter gratuït per a tots els usuaris i no exigeix la prèvia subscripció o registre de l’usuari. Aquest servei està disponible 24 hores al dia els 365 dies de l'any, excepte durant les interrupcions necessàries per al manteniment i la millora del sistema o a conseqüència de les circumstàncies exposades a l'apartat IV, paràgraf 3.

Sense perjudici del que s’ha indicat anteriorment, l'operació relativa a l'apartat “Accés restringit” es troba sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les condicions generals. Aquestes condicions particulars es recullen al contracte d'accés al servei esmentat, que es lliura al client abans d’activar-lo. L'usuari accepta que, en prémer els enllaços (links) que el dirigeixin a web de terceres empreses, deixa de navegar a Assegurances Catalana Occident, amb la qual cosa exonera Assegurances Catalana Occident de qualsevol responsabilitat, dany o perjudici en la contractació amb les terceres empreses. L'usuari deixa de navegar per Assegurances Catalana Occident quan al web enllaçat no aparegui la marca Assegurances Catalana Occident i la direcció o el nom de domini no contingui la denominació Assegurances Catalana Occident. Correu electrònic de contacte: dac@catalanaoccidente.com

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS

1. Per ús indegut: en accedir a aquest web, s'accepta que Assegurances Catalana Occident no és responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi d’aquest accés o de l’ús de la informació d’aquest web, ni de l'accés a altres matèries a internet a través de les connexions amb aquest web.

2. Per continguts de tercers: el web pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d'aquestes pàgines web. Assegurances Catalana Occident no garanteix (ni en respon) de cap manera l'exactitud, la insuficiència o l’autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través dels enllaços d'hipertext esmentats.

3. Per errors tecnològics aliens o propis: Assegurances Catalana Occident no és responsable dels possibles danys o perjudicis que puguin derivar-se d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema elegit (xarxa telefònica, internet, etc.) motivats per causes alienes a Assegurances Catalana Occident, ni dels retards o bloquejos en l'ús del sistema elegit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o per sobrecàrregues en el Centre de Processament de Dades de l'empresa, en el sistema d'internet o en altres sistemes electrònics, així com tampoc dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema elegit, fora del control d’Assegurances Catalana Occident. Així mateix, s'exonera Assegurances Catalana Occident de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pugui patir el client com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada per Assegurances Catalana Occident, sempre que procedeixi de fonts alienes a aquest.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El copyright del material contingut en aquest web és propietat d’Assegurances Catalana Occident, llevat d'aquells materials que pertanyin a les seves empreses col·laboradores amb les quals existeixi el corresponent contracte firmat. L'accés gratuït no implica altres drets ni llicència per a la seva reproducció i/o distribució sense l'autorització expressa d’Assegurances Catalana Occident. Les marques, logotips, dissenys, imatges, mapes, bàners, continguts i programari, així com els seus diferents codis font i objecte i altres elements que integren aquest web estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual i per tractats internacionals. La reproducció, distribució, manipulació o desassemblatge no autoritzats del codi font, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja sigui totalment o parcial, donaran lloc a greus sancions, tant civils com penals, i seran objecte de totes les accions judicials que corresponguin per dret. En el cas de dissenys o gràfics que apareguin en aquest web que siguin de titularitat d'empreses o entitats col·laboradores d’Assegurances Catalana Occident, també seran aplicables aquestes condicions i mesures de protecció, llevat que s’obtingui el consentiment exprés per escrit de les empreses o entitats mencionades.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’emplenament de les dades sol·licitades als qüestionaris del web se circumscriu als requisits propis de cada apartat, amb una finalitat i un objectiu concrets descrits al mateix qüestionari, i inclou l’Usuari com a candidat a l’apartat corresponent. El fet d’emplenar qualsevol formulari i d’enviar-lo a Assegurances Catalana Occident suposa que el remitent accepta que les seves dades de caràcter personal siguin tractades i s’incloguin a les bases de dades d’Assegurances Catalana Occident.

L'entitat responsable dels fitxers és Assegurances Catalana Occident, amb domicili social a l’avinguda Alcalde Barnils, 63, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

Assegurances Catalana Occident es compromet a respectar i facilitar l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per part de l’usuari, en els termes i dins els límits que estableixen els articles 23 a 36 del Reial decret 1720/2007, pel qual es desplega la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari pot exercitar els drets abans esmentats, així com revocar els diferents consentiments que hagi pogut prestar mitjançant la present clàusula LOPD, dirigint una carta per correu ordinari al Departament d'Atenció al Client d’Assegurances Catalana Occident, situat a l’avinguda Alcalde Barnils, 63, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@catalanaoccidente.com

En el supòsit que l’usuari exerceixi el dret de cancel·lació, la finalitat del formulari no es pot dur a terme.

L’usuari consent de manera expressa al tractament de les seves dades a l’efecte de rebre informació sobre productes i serveis d’Assegurances Catalana Occident i d’entitats que pertanyen al grup assegurador Catalana Occident www.grupocatalanaoccidente.com. En cas que no desitgi rebre aquesta informació, pot manifestar-ho en qualsevol moment utilitzant els mecanismes indicats anteriorment (correu ordinari o correu electrònic).

LSSICE: LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC

Assegurances Catalana Occident es compromet a complir les obligacions derivades de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic. En compliment del que estableix l'article 10 d’aquesta llei, us informem de les següents dades d'identificació: Assegurances Catalana Occident, NIF A-28119220

El nom del domini www.seguroscatalanaoccidente.com, s’ha inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, a nom de Seguros Catalana Occidente S.A. de Seguros y Reaseguros, tom 31632, foli 153, full B-194438, inscripció 269. Per posar-vos en contacte amb nosaltres, us facilitem l’adreça de correu electrònic següent: dac@catalanaoccidente.com

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

De conformitat amb el previst en la Disposició Addicional 3º de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la Societat té un període mitjà de pagament als seus proveïdors de 30 dies, és a dir, inferior al termini màxim legal de pagament

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, l’accés, la utilització o el contingut de les condicions generals, tant el client com Assegurances Catalana Occident, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pugui correspondre'ls, se sotmetran a la jurisdicció i la competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Barcelona.

info

Definició de Cookies

Les cookies són uns petits fitxers de text que es descarreguen i s'emmagatzemen als dispositius dels usuaris quan accedeixen a pàgines web. Aquests fitxers poden emmagatzemar dades sobre la navegació de l'usuari per tal de personalitzar la informació que presenten les pàgines web. L'ús de cookies és una tècnica utilitzada àmpliament a Internet per millorar la prestació del servei web i oferir a l'usuari una experiència de navegació més bona, i també per desar i recuperar les seves preferències, recopilar informació estadística sobre la seva navegació, sobre les pàgines visitades, sobre la durada de la visita, etc.

Tipus de Cookies

Les cookies es poden classificar en diverses categories segons les seves característiques, i poden incloure's en una o diverses categories.

Segons l'origen.
Poden ser «pròpies» o «de tercers», segons l'entitat que les gestioni.

Segons la seva durada.
Poden ser de «sessió», que expiren quan es tanca el navegador i es fan servir principalment per mantenir activa la sessió d'un usuari, o bé «persistents», que expiren quan s'ha acomplert l'objectiu per al qual van ser dissenyades o quan s'esborren manualment.

Segons la seva finalitat.
Poden ser «tècniques», per permetre la utilització de diversos serveis de la pàgina web; de «personalització», per oferir serveis personalitzats en funció d'uns criteris preestablerts; «analítiques», per fer un seguiment del comportament de navegació dels usuaris amb caràcter estadístic; «publicitàries», per mostrar publicitat d'acord amb uns perfils d'usuari predeterminats; de «publicitat comportamental», finalitat similar a l'anterior però que té en compte el comportament i els hàbits de navegació de l'usuari, etc.

Política de Cookies

Quan es visiten les nostres pàgines web, compilem informació estàndard d'Internet, així com detalls sobre patrons de comportament dels visitants. Aquesta informació no conté en cap cas dades de caràcter personal, ni s'associa a cap altra informació que permeti identificar l'usuari. En cas que sigui necessària informació personal, se li sol•licitarà de manera explícita.

La utilització de les nostres pàgines web implica per part seva que presta el consentiment exprés i inequívoc a la utilització de cookies, segons els termes i les condicions que preveu aquesta política de cookies, sens perjudici de les mesures de desactivació i eliminació de les cookies que pugui adoptar i que s'esmenten a l'apartat «Control de cookies».

Si no accepta l'ús de cookies, aquest lloc web continuarà funcionant, però pot perdre part de la funcionalitat.

És possible que la política de cookies del nostre lloc web canviï; per això, li recomanem que revisi periòdicament la nostra informació sobre política de cookies per tal que pugui estar informat convenientment.

Control de Cookies

Mentre navega per les nostres pàgines web, l'usuari pot utilitzar enllaços a altres llocs web on tinguem presència. Si l'usuari selecciona aquesta opció serà dirigit a aquest lloc web i, una vegada abandonades les nostres pàgines, no ens podem responsabilitzar de l'ús de cookies que facin aquests llocs web aliens a aquesta companyia.

Si ho vol, pot consultar les polítiques de privacitat d'aquests enllaços a les adreces següents:

Política de privacidat de LinkedIn.
Política de privacidat de Twitter.
Política de privacidat de Facebook.
Política de privacidat de Youtube.
Política de privacidat de Google.
Política de privacidat de Instagram.

Vostè pot consultar les cookies, esborrar-les, limitar-ne l'ús, desactivar-ne la utilització o rebre una advertència en el moment en què s'hagin de generar, mitjançant el menú del seu navegador. Els passos per fer-ho són diferents segons el navegador que s'utilitzi, i els pot consultar al menú d'ajuda del navegador mateix. També pot obtenir més informació als enllaços següents:

Informació sobre Internet Explorer.
Informació sobre Chrome.
Informació sobre Firefox.
Informació sobre Safari.
Informació sobre Opera.

Les cookies no exceptuades que es fan servir a les nostres pàgines web són aquestes:

Gestió de Cookies Nom Tipus de Cookie Funció
Google NID, PREF Persistente Personalitzar els anuncis que es mostren als serveis de Google.
Google Analytics __utma, __utmb, __utmc, __utmz Persistent Conèixer de manera anònima el nombre de visitants, la procedència, les pàgines visitades, etc.
Twitter guest_id Persistent Per fer seguiment i establir preferències..
Propia mkCookie 90 dies Acceptar o denegar la política de cookies.

Les nostres pàgines web fan servir Google Analytics, un dels serveis d'anàlisi web més utilitzats a Internet. Tot i que aquesta informació es compila d'una manera anònima, els usuaris que ho vulguin poden evitar que les dades de la seva visita s'incloguin en els informes de Google Analytics si instal•len el complement d'inhabilitació per a navegadors de Google Analytics, que està disponible a http://tools.google.com/dlpage/gaoptou. Aquest complement no evita que s'enviï informació a llocs web per altres vies diferents d'aquests serveis d'analítica web.

info

Les teves dades s'han enviat correctament

Tenim un pla

I tu, ja tens el teu?

Vols trobar una professió de futur?

Comença el teu pla

Ets emprenedor/a?

Comença el teu pla

Tens experiència i confiança en tu?

Comença el teu pla

Segueix el pla d'en Pau

Comença el teu pla

Vols trobar una
professió de futur?

Comença el teu pla

Ets emprenedor/a?

Comença el teu pla

Tens experiència
i confiança en tu?

Comença el teu pla

Segueix el pla
d'en Pau

Comença el teu pla

Creiem en tu

i volem que tinguis el teu pla

Adjuntar

Accepto l'avís legal
Descarrega't el pdf informatiu

Descubre nuestras ofertas

Assegurances Catalana Occident Avda. Alcalde Barnils 63 · 08174 · Sant Cugat del Vallés · Tel. 902 344 000 www.seguroscatalanaoccidente.com - Avís legal - Política de cookies